/ Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Aday Tespit Kurulu Toplantısı yapıldı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı Aday Tespit Kurulu Toplantısı yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının dinî konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu’nun mevcut üyelerinin 05 Ekim 2020 tarihinde görev sürelerinin dolması sebebiyle yeni oluşturulacak Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine atanmak üzere Aday Üye Seçimi, Diyanet İşleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Ali ERBAŞ ve Aday Tespit Kurulu üyelerinin katılımıyla 15 Haziran 2020 gerçekleştirildi.
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ekrem KELEŞ yaptığı açılış konuşmasında şu mesajları verdi.
"Bugün, önümüzdeki beş sene boyunca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu aday üyelerini seçmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz.Öncelikle teşriflerinizden ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı şahsım ve Din İşleri Yüksek Kurulumuz adına hepinize teşekkür ediyorum. 
Aday Tespit Kurulumuzun çok Değerli üyeleri;
Bu Kurulun yapacağı seçim sıradan bir seçim değildir. Bugün yapılacak seçim, bir dini sorulara cevap komisyonu seçimi değildir. Bir yönüyle bir İçtihat Kurulu seçimidir. İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübe ile güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak dinî konularda karar verecek, görüş ortaya koyacak bir kurulun seçimidir. Dinî konularda telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapacak, yaptıracak, ihtiyaç duyduğu konularda inceleme ve araştırma grupları oluşturacak, bu hususta yurt içi veya yurt dışındaki ehliyetli kişileri bilecek ve onlardan yararlanacak bir kuruldur.
Yurt içinde ve yurt dışında İslam dini ile ilgili gelişmeleri, dinî, ilmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip edecek, bunları değerlendirecek bir kuruldur. Yine yurt içinde ve yurt dışında İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevrelerini,   dinî-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dinî-kültürel oluşumları inceleyecek, değerlendirecek, bu konularda ilmî ve istişari toplantılar, konferanslar düzenleyecek ve çalışmalar yapacak bir kuruldur. Dini yayınları ve Kur’anı kerim meallerini inceleyip değerlendirecek bir kuruldur. Yine ibadet vakitlerinin tespiti Kurulumuzun öteden beri büyük bir titizlikle ve ehliyetle yerine getirdiği görevlerdendir.
Kıymetli Misafirler;
Malum olduğu üzere Din İşleri Yüksek Kurulunun asırlar boyunca din hizmetlerini deruhte eden Şeyhülislamlık makamına kadar uzanan köklü bir tarihi vardır. Bu sağlam tarihi kökleriyle ve insanımızda oluşturduğu güven ile ülkemizde ve dünyada önemli bir yere sahiptir.
Kurulumuz, yayınladığı karar ve fetvalarla ülkemizde sahih dini bilginin en önemli referans kurumudur. Kurulumuz, kitap ve sünnetin rehberliğinde İslam kültür ve medeniyetinin engin ilmi mirası ışığında günümüz insanının ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgi üretmekte ve dini sorularını etkin bir şekilde cevaplandırmaktadır.
Kurulumuz, bu görevler kapsamında Din Şûraları başta olmak üzere inanç, ibadet ve sosyal hayatla ilgili pek çok ilmi toplantı düzenlemiş ve bu toplantılarda birçok ilmi meseleyi derinlemesine ele almaktadır.
Dinimizi istismar eden Fetö ve Deaş gibi örgütlerin İslam’a ve Müslümanlara verdiği zararı azaltmak ve insanları kirli istismar tuzaklarına çekmelerine engel olmak için raporlar hazırlanmış ve farklı dillerde yayınlanmıştır. Kurulumuz, sadece ülkemizde değil, çeşitli mümasil kuruluşlarla kurduğu ilişkiler ve bünyesinden çıkardığı Avrasya Fetva Meclisi ile uluslararası yönünü güçlendirmiştir.
Kıymetli Hocalarım;
Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan, tarihi misyonu ve kanunun kendisine verdiği görev çerçevesinde gerek fert ve gerekse toplum ölçeğinde dini soru ve sorunlara çözüm üretmesi beklenmektedir.
Kurulun çözüm odaklı olması ve fert ve toplum hayatında bir karşılığı olmayan farazi meselelere değil toplumun ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan bir yaklaşım içinde olması önem arz ediyor. 
Kurulun toplumun nabzını iyi tutması ve sosyolojik sorunlara din perspektifinden bakarak çözüm üretebilmesi için saha araştırmaları ve sosyolojik okumaları yapacak bir seviyede olması da önem arz etmektedir.
Toplumumuzda inanç konularıyla ilgili ciddi bir bilgi eksikliği ve bu eksikliğe bağlı olarak da bir takım inanç problemleri olduğu gözlenmektedir. Bu konularda halkımızı aydınlatmak ve gençlerimizi bir takım İslam karşıtı akımların girdabından kurtarmak tarihi, vicdani ve kanuni görevimizdir.
15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra ilahiyat ve diyanet camiası olarak “din istismarı” denilen büyük bir sorunla yüzleştik. Bu sorun, aslında yıllardır var olan fakat bizim çoğu zaman görmezden geldiğimiz, önemsemediğimiz bir konuydu. Maalesef bu tarihe kadar yapılan din istismarları, iyi niyetlerle ve hüsnüzanlarla hayra yorulurdu. Fakat ne yazık ki bu rehavetin ne kadar acı sonuçlara müncer olduğunu 15 Temmuz gecesi müşahede ettik. 15 Temmuz yarattığı travmatik olaylar ve bu tarihten itibaren kamuoyunda yapılan tartışmalar, din istismarı konusunu daha uzun yıllar gündemde tutmamızı gerekli kılıyor. Başkanlığımızın 5 yıllık (2019-2013) Stratejik Plan’a da giren bu konunun bütün boyutları hakkında ciddi çalışmalar yapacak bir Kurulun seçilmesi ülkemizin ve milletimizin selameti açısından hayati önemi haizdir.
 Kıymetli Davetliler;
Verilen bu görevler ve sadece bir kısmını zikredebildiğim bu çalışmaları yapacak ve daha da ileriye taşıyacak bir Kurul seçmek üzere burada toplandık Bu nedenle Aday tespit kurulu olarak tarihi bir sorumluluk taşıyoruz. Ülkemizin önümüzdeki beş senesindeki Din İşleri Yüksek Kurulu’nu seçme sorumluluğu hepimizin üzerindedir.
Bahsettiğim görevleri yapabilecek nitelikte aynı ideal etrafında bütünleşmiş bir Kurul seçme sorumluluğu hepimizin sırtına yüklenmiş son derece ağır bir sorumluluktur.
Aday tespit kurulunun tüm üyelerinin, bu sorumluluğun bilincinde olarak ülkemize ve İslam alemine ve tüm insanlık için en hayırlı Kurul üyelerini seçeceğine inanıyorum. Zira burası farklı gerekçe ve hislerle oy verilemeyecek kadar büyük bir vebalin taşındığı bir yerdir.
Yüce Rabbim, bizi, milletimizi ve tüm Müslümanları huşu duymayan kalpten, fayda vermeyen ilimden, doymayan nefisten, ihtirasların esiri olmaktan, karşılık görmeyen duadan korusun.
Hepimizi ilim için yola çıkan, ilmin kıymetini bilen, ilmin peşinde koşan, ölünceye kadar ilim talibi olup, ilmiyle amil olanlardan eylesin.
İçimizden, neslimizden Allah’ın dinini inceden inceye kavrayan, Müslümanların derdiyle hemhal olan fakihler ve alimler var etsin.
Yüce Allah, ilim ve hikmet ehli kişilerin bu ümmete öncü olmasını nasip eylesin."  Din İşleri Yüksek Kurulu önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.
 
Din İşleri Yüksek Kurulu Aday Üyelik Seçim Sonuçları
15 Haziran 2020 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen seçim sonucunda seçilen aday üyeleri görmek için tıklayınız.

 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular