Uzman Yardımcısı ve Uzman Yeterlikleri
DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU UZMAN YARDIMCISI VE UZMAN YETERLİKLERİ


A. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Yeterlikleri

a. Temel Yeterlikleri

 1. Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak tilavet eder.
 2. Ayet ve hadislerin manalarını anlar ve kısa açıklamalarını yapar.
 3. İslâm’ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarının birey ve toplum hayatındaki yeri ve önemini açıklar.
 4. İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevrelerini, dinî-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dinî-kültürel oluşumları bilir.
 5. İtikadî ve fıkhî mezhepleri ana hatlarıyla bilir ve aralarındaki temel farkları açıklar. 
 6. Yaşayan dünya dinlerinin temel özelliklerini bilir ve karşılaştırır.
 7. İslamî ilimlerin usûl bilgisini, temel kavramlarını, birincil kaynaklarını ve tarihsel gelişim süreçlerini ana hatlarıyla bilir. 
 8. İslamî ilimlere ait kaynakları orijinal metinlerinden okur, anlar ve yorumlar.
 9. İslam tarih ve medeniyeti hakkında yeterli düzeyde bilgi birikimine sahiptir. 
 10. Güncel dini meseleleri ana hatlarıyla bilir ve açıklar.  
 11. Gündemdeki dinî konularla ilgili tartışmaları takip eder ve bunlar hakkında tutarlı değerlendirmelerde bulunur.
 12. Din istismarı, şiddet, İslam karşıtlığı gibi dine ve topluma zararlı eğilimlere karşı söylem ve tutum geliştirir.
 13. Din hizmetlerini etkin bir şekilde icra eder ve etkili iletişim tekniklerini ve vasıtalarını din hizmetlerinde kullanır.
 14. Görevinin gerektirdiği düzeyde Arapça ve Osmanlıca bilir.
 15. Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanır.
 16. Alanıyla ilgili bilgisayar programlarını etkili kullanır.
 17. Araştırma ve rapor yazma tekniklerini bilir ve kullanır.
 18. Etkili iletişim ve sorun çözme becerisine sahiptir.

b. Özel Yeterlikleri

 1. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tarihsel gelişimini ve güncel yapısını bilir ve açıklar.
 2. Görev alanı ile ilgili konularda araştırma ve inceleme yapma, rapor ve eylem planları hazırlama becerisine sahiptir.
 3. Hizmet alanına ilişkin etkin hizmet stratejileri tespit etme ve değerlendirme bilgi ve becerisine sahiptir.
 4. Günün şartlarını, ihtiyaçlarını ve sorunlarını dikkate alarak âyet ve hadisleri yorumlar.
 5. Temel İslam bilimlerinden hareketle ve fıkıh metodolojisi çerçevesinde güncel problemlere ilişkin yeni yaklaşımları bilir.
 6. Fetva verme ilke ve yöntemlerini bilir ve açıklar.
 7. Din İşleri Yüksek Kurulu’nun kararlarını (fetva ve mütalaalar) bilir.
 8. İlmi usullere uygun olarak hutbe, vaaz ve fetva metinleri hazırlama bilgi ve becerisine sahiptir.
 9. Alanıyla ilgili ders, konferans, seminer sunma bilgi ve becerisine sahiptir.
 10. İtikadî ve fıkhî mezheplerin; oluşumlarını, temsilcilerini, kaynaklarını, yöntemlerini bilir ve açıklar. 
 11. Dini soruları cevaplandırma usûl ve adabını bilir.
 12. Görev alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilimsel yayınları takip eder. 
 13. Yönetmeliğin öngördüğü dillerden en az biriyle düşüncelerini açıklar.
 14. Hizmet alanına ilişkin sorunları tespit etme bilgi ve becerisine sahiptir.
 15. Görev alanı ile ilgili konularda sorun çözme yöntemlerini bilir ve kullanır.

 

B. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Yeterlikleri

a. Temel Yeterlikleri

 1. Akıl-vahiy ve din-bilim ilişkisini değerlendirir. 
 2. Kur’an-ı Kerim’in mealini verir ve ayetlerin tefsirini yapar. 
 3. Sahih hadis kaynaklarından hareketle rivayetleri değerlendirir ve açıklamasını yapar. 
 4. İslamî ilimlerle ilgili temel konu ve kavramları ve bu kavramların tarihsel gelişim sürecini, sistematiğini bütüncül ve karşılaştırmalı şekilde tahlil eder, tasnif eder, araştırma faaliyetlerinde ve topluma hizmet alanlarında etkin bir şekilde kullanır. 
 5. İslam düşüncesindeki belli başlı yorum farklılıklarının temel özelliklerini delilleriyle birlikte değerlendirir ve karşılaştırır.
 6. Güncel dini meseleleri, yeni oluşumları, klasik ekoller bağlamında karşılaştırmalı olarak analiz eder. 
 7. İslam tarih ve medeniyetinin dünya medeniyeti içindeki yerini analiz eder ve açıklar.
 8. Dini anlayış ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki güvenlik, sağlık, iktisat, çevre, vb. etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibidir.
 9. Kitap, makale, bilgi notu vb. telif metinler hazırlama yeteneğine sahiptir.
 10. Güncel dini meseleleri ve sorunları tespit etme, tanımlama, yorumlama ve çözme becerisine sahiptir; bu amaçla hem klasik hem de modern metinlerden hareketle analiz yöntemlerini kullanır.
 11. Din hizmetlerini etkin bir şekilde yapar ve icrasına rehberlik eder.
 12. En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurma ve anlatım becerisine sahiptir.
 13. Kurumsal yaklaşım ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yayın inceleme becerisine sahiptir.
 14. Toplumda yaygınlaşan yeni dinî akımlar hakkında araştırma ve analiz yapar. 
 15. Kurulun stratejik plan ve hedeflerine yönelik teklifler hazırlar.

b. Özel Yeterlikleri

 1. Kur’an ve sünnet bütünlüğü çerçevesinde ayetleri ve hadisleri tarihi ve güncel yaklaşımlar çerçevesinde yorumlar.
 2. İslam dininin temel bilgi kaynaklarını ve metodolojisini, tarihî tecrübesini, güncel talep ve ihtiyaçları dikkate alarak karar (fetva ve mütalaa) metinleri hazırlar ve değerlendirir.
 3. Kendisine yöneltilen dini soruları ilmî usullere uygun olarak güncel ve gelişen şartlar ışığında delilleriyle birlikte cevaplandırır.
 4. Hizmet alanına ilişkin sorunlara yönelik ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda öneriler geliştirir, eylem planları hazırlar, projeler üretir ve yürütür.
 5. Basılı, sesli ve görüntülü eserleri dini bakımdan inceleyerek yayınlanıp yayınlanamayacağı hususunda rapor hazırlar.
 6. İslamî bilimlerle diğer bilimler arasında ilişki kurar ve bu bilimlerin verilerinden yararlanır.
 7. Hazırlanan hutbe, vaaz ve fetva metinlerini ilmî usullere uygun olarak değerlendirir.
 8. İlmî ve istişarî toplantılara tebliğci veya müzakereci olarak katılır, seminer ve konferanslar verir. 
 9. Kurulun ihtiyaç duyduğu konular için oluşturduğu inceleme ve araştırma gruplarında aktif olarak görev alır. 
 10. İlmî konularda araştırma ve inceleme yapar, gelişmeleri değerlendirir, telif, tercüme, inceleme ve araştırmalar yapar.
 11. Güncel dini gelişmeleri, ilmî faaliyetleri, neşriyatı ve dinî propaganda mahiyetindeki çalışmaları takip eder, değerlendirir ve sonucu rapor olarak Kurula sunar.
 12. İslam dinine mensup farklı dinî yorum çevrelerini, dinî-sosyal teşekkülleri ve geleneksel dinî-kültürel oluşumları inceler, değerlendirir ve konuyla ilgili rapor hazırlar. 
 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular