Din İşleri Yüksek Kurulu Kararları
Karar Yılı: 1984 - Karar No: 54
Konusu: Yan Yana İki Camiide Cuma Namazı Kılınmasına Dair karar
   
Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın 26 Nisan 1984 gün ve T/3-1/839 sayılı yazısına ilişik 25.4.1984 tarih ve 72/14 sayılı rapor Kurulumuzca incelendi. Söz konusu raporda:
Zonguldak Devrek ilçesinde bir avlu içinde birbirine 1.5 m. yakınlıkta yan yana iki cami bulunduğu; bunlardan dernek tarafından yaptırılmış olan Ulu Cami'nin, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait Tekke camiinin iki katından daha büyük, kubbeli ve muhkem bir bina olduğu; Ulu caminin kıble cihetinde bulunan Tekke camiinin ise mâil-i inhidam durumda bulunduğuna dair resmi rapor bulunduğu ve cuma, bayram, teravih dahil, bütün namazların her iki camide aynı anda, ayrı cemaatler halinde kılınmakta olduğu özellikle cuma, bayram ve teravih gibi cemaatin kalabalık olduğu zamanlarda kargaşalığa yol açan bu duruma bir çözüm bulunması gerektiği ifade olunmaktadır.
Bilindiği üzere cuma namazı ancak cemaatle kılınır ve meşru oluşunun en önemli sebeplerinden biri de, belli bir çevrede bulunan Müslümanların, haftada bir defa olsun, bir araya gelmelerini, görüşüp kaynaşmalarını sağlamaktır. Bu ise, cuma namazının küçük cemaatler halinde ayrı ayrı yerlerde kılınmasıyla değil; bir bölgede mümkün olduğu kadar tek bir yerde toplanılmasıyla gerçekleşir. Esasen, cum'a kelimesi, "cemaat" kelimesiyle ilgilidir. Cemaat ise belli bir amaç etrafında birleşen kalabalık insan topluluğu demektir. Bu sebeple, Asr-ı Saadette ve "hulefa-i râşidîn" denilen dört halife devrinde; şehir olsun, köy olsun, bir yerleşme merkezinde cuma namazı bir tek yerde kılınmıştır. Zamanla, yerleşim merkezleri büyüyüp, bütün şehir halkının aynı yerde toplanması zorlaştığından, hatta çoğu kerre mümkün olmadığından, ihtiyaca göre aynı şehirde müteaddit yerlerde cuma kılınması da caiz görülmüştür.
Ancak bu cevaz, yan yana bulunan iki camide ayrı ayrı cemaatlerin cuma namazı kılmaları için değil; geniş bir yerleşim bölgesinde bütün cemaatin tek bir yerde toplanmanın zorluğu ve caminin cemaate yetmemesi gibi sebeplere dayanmaktadır. Nitekim Şafii mezhebinde, ihtiyaç ve zaruret bulunmadıkça, bir şehirde birden çok yerde cum'a namazı kılmak caiz olmadığı gibi, Hanefi mezhebinde de -cum'a namazının sıhhatinin şartlarından sayılmamakla beraber- mümkün olduğu takdirde cuma namazının tek bir yerde kılınması efdal sayılmıştır.
Bu duruma göre:
a) Yukarıda sözü edilen ve aralarında 1.5 m. mesafe bulunan iki caminin birleştirilerek tek cami haline getirilmesi;
b) Birleştirme mümkün olmadığı veya geciktiği takdirde cuma ve bayram namazlarının, bu camilerden sadece büyük camide kıldırılması; gerektiği mütalaası ile keyfiyetin Başkanlık Makamına arzına karar verildi.
 

 Görüntülü Cevaplar  Sıkça Sorulanlar  Dini Bilgiler  Soru Sor
 Konular